خانم ویرگول

اینطوری است که وقتی به ویرگول میرسی، باید کمی مکث کنی!