خوشم میاد همه چی رم تحلیل می کنه

برای پیگیری اخبار سیاسی، هنری، سینمایی، علمی، فرهنگی و غیره دنیا، به سایت دانشگاه بروید، روی دنج ترین صندلی بنشینید و منتظر باشید دوست پسر پشت سری وارد سایت شود. خوابگاهی هم باشد فبها.

همین.

 

بعد میگویند دختر ها چقدر حرف می زنند.

+مانیتور کاملا توی چشم هر سه تایشان فرو ست. این را میگویند پرایوسی.

/ 3 نظر / 4 بازدید
متواری

هر سه تایشان از مطالب خاک بر سری ما هم مستفیض شدند پس![نیشخند]

فانتاليزا

اين مفهوم ِ ثقيل از پرايوسي رو فقد وفقد ايرانيا درك كردن و ميكنن!![نیشخند]