ای تو اون ذاتت

وسایل اتاق رو جابجا کرده بودم. برای خودم سه کنج کوچیکی درست کرده بودم امن از نگاه بقیه. نه که با نگاه مشکلی داشته باشم، از بچکی دوست داشتم جاهایی که خودم با خودم تنهام.

زهرا وسایل خودش رو جوری جابجا کرده که حالا نه تنها از انتهای اتاق، که از روی تختش، از پشت میزش، از توی آینه آرایشیش و از هر سمتی که بره، به من اشراف کامل داره.

هیچی، همین.

/ 0 نظر / 13 بازدید