من و جناب روان شناس (3)

جناب روان شناس: تو باید باباتو ببخشی.

ویرگول:چرا؟

جناب روان شناس: چون تو بی نهایت شبیه باباتی. مطمئنا تو هم تو شرایط یکسان همین کارو می کردی.

ویرگول:اوهوم.

جناب روان شناس: و مطمئنا تو هم انتظار داری ببخشنت. پس می بخشیش؟

ویرگول: نچ.

جناب روان شناس: د آخه چرا!؟!

ویرگول: چون هیچوقت خودم رو هم نبخشیدم.

.

/ 1 نظر / 5 بازدید